Мерење и споредување на квалитетот на кластерските здруженија согласно ЕУ-стандардите

In this article:

Организирање на семинари за запознавање со ЕУ-стандардите и европските институции за поддршка на кластерите.

Дефинирање на индикатори согласно ЕУ-стандардите и изготвување на Прашалник за евалвација на кластерите.

Спроведување на анкета кај кластерските здруженија и обработка на резултатите.

Презентација на резултатите од анкетата и предлагање на следни чекори.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp