In this article:

We are pleased to inform the public that on March 4 and 5, 2021, the first meeting of the project Introduction of RRI in WB countries: Improving self-sustaining eco-systems for research and innovation was held, in which all project partners participated. Due to the current pandemic, the meeting was held online, on the Zoom platform.

The project consortium is composed of 13 partners from 8 countries: Serbia, Greece, France, Austria, Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Republic of Northern Macedonia.

The meeting was chaired by prof. Dr. Goran Stojanovic from the University of Novi Sad, Serbia, who is responsible for overall project coordination.

Although there has been some improvement in research and innovation in the Western Balkans, more needs to be done to strengthen research and innovation in order to bridge the gap with other European regions. The principles of the RRI will act as facilitators of the shared learning and diffusion of innovation in territorial management, which will lead to improved research and innovation, and the inclusion of existing or upcoming smart specialization strategies. The project partners unanimously agreed on maximum engagement and cooperation towards meeting the set goals.

More detailed information are available on the official website of the project.

 

Со големо задоволство ја информираме јавноста дека на 4ти и 5ти март, 2021 г., се одржа првиот состанок од проектот Воведување на ОИИ во земјите од ЗБ: Подобрување на самоодржливите екосистеми за истражување и иновации, во кој учествуваа сите проектни партнери. Заради моменталната пандемија, состанокот се одржа онлајн, на платформата Зум.

Проектниот конзорциум е составен од 13 партнери од 8 држави: Србија, Грција, Франција, Австрија, Црна Гора, Алабанија, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија.

Состанокот беше воден од проф. д-р Горан Стојановиќ од Универзитетот во Нови Сад, Србија, кој е одговорен за целокупна координација на проектот.

Иако се забележува одредено подобрување при истражување и иновации во земјите од Западен Балкан сепак, треба да се вложи дополнителен труд за да се зајакнат истражувачките и иновациските активности, со цел надминување на јазот со останатите европски региони. Принципите на ОИИ ќе дејствуваат како овозможувачи на заедничкото учење и дифузија на иновациите во управувањето на територијално ниво, што ќе води до подобрување на истражувањето и иновациите, и вклучување на постојните или претстојните стратегии за паметна специјализација. Проектните партнери едногласно се согласија за максимален ангажман и соработка кон исполнување на поставените цели.

Сите подетални информации наскоро ќе бидат достапни на официјалната веб-страница на проектот.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp