Резултати од предселекцијата на натпреварот „Најдобар бизнис концепт – 2022“

In this article:

Почитувани,

Организаторите на натпреварот „Најдобар бизнис концепт 2022“, Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Фондацијата Македонија 2025 и Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) за финалниот натпревар ги избраа следните 16 тимови / концепти (подредени по азбучен ред):

3D Factory Technical High School Gjorgji Naumov
AquaMaker SOEPTU Kuzman Josifovski-Pitu
C&M Ltd. SOU “Goso Vikentiev” Kocani
Cutting Edge Lasers – Macedonia SOU Kole Nehtenin Shtip
DOUX AMOUR DOO СЕПУГС „Арсени Јовков“
DOV Industry SSOU Kole Nedelkovski
Eco Energy PHS “Algoritam centar”
EKO BAG DOO СЕПУГС „Арсени Јовков“
Filterex Gymnasium “Panche Arsovski”
GameLabs SUGS “Gimnazija Pance Arsovski”
G-KAKHIE ,,Goce Delchev“
Go-Ecotas ,,Georgi Dimitrov” – Skopje
Innovative adventure SUGS ,,Nikola Karev”
LUMA ergonomics SETUGS “Mihajlo Pupin”
New Age SOU Josif Josifovski Gevgelija
Progress – Park Smart SUGS Josip Broz Tito, Skopje

 

Финалниот натпревар ќе се одржи на 01.06.2022 година (среда) со почеток во 12:00 часот на Машинскиот факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје (главен амфитеатар).

Вкупниот фонд за награди е над 300.000,00 денари.

Претставници од сите тимови финалисти препорачливо е да се вклучат на информативната средба за објаснување на деталите (правилата) за финалето која ќе се одржи on-line на платформата ТЕАМs на 17.05.2022 година (вторник) со почеток во 18.00 часот. Може да се вклучат доколку сакаат и сите членови на тимовите (ученици и наставници).

Линк за информативната средба:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyZjAzYjMtZTc0OC00MTkxLTk1ZmMtYmEyZTMyZjllODBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baa1e52e-d19c-49d7-a4ad-d5b23a1ce1b6%22%2c%22Oid%22%3a%226083e2fd-d77c-4ab8-8153-41691a99a2d9%22%7d

Дополнителни информации и прашања:

radmil.polenakovik (at) mf.edu.mk,

info (at) ncdiel.mk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp