Оглас за вработување за европскиот проект RISE

In this article:

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) е во потрага по 6 вработени за целите на европскиот IPA проект  RISE! (Roma Inclusion through Social Entrepreneurship). Проектот е финансиран од Европска комисија и е со времетраење од 1 година со почеток  28.12.2016 и ќе се реализира до 27.12.2017. Главни цели на проектот се:

o   Развој на тренинг модул за социјално младинско претприемништво наменето за ромското малцинство

o   Основање на хаб за социјално претприемништво

o   Кампања за подигање на свеста, спроведување на 6 обуки за социјално претприемништво на 180 млади и натревар за најдобра бизнис идеја

o   Тренинзи и работилници за младите кои ќе бидат вклучени во претприемачкиот хаб

Вработените ќе бидат ангажирани на определено време, во времетраење од 1 година со целосно работно време (40 саати / неделно).

Работното време е со почеток во 08:00 часот и трае до 16:00 часот.

Потребни се вработени за следните позици:

1 Проектен асистент

Активностите на проектниот асистент се состојат од:

 1. Поддршка при координација на проектните активности;
 2. Активно учество во активностите за стратешко планирање;
 3. Односи со јавност;
 4. Регрутација и селекција на обучувачи кои ќе поминат обука за обучувачи;
 5. Активности за дисеминација и „видливост“ на донаторот, вклучувајќи одговорност за развој на материјали за видливост и онлајн комуникациски канали;
 6. Координација на логистички аспекти за организација на настаните;
 7. Поддршка на одговорниот за сметководство и финансии во архивирање на релевантната документација;
 8. Други активности во насока на успешна реализација на проектот и остварување одржливост на Центрите за социјално претприемништво во Скопје и Штип.

Главна локација на активностите на проектниот асистент е во територијата на Општина Штип.

Од кандидатот се очекува:

 • Да поседува универзитетска диплома
 • Најмалку 3 години работно искуство
 • Искуство со работење на проекти
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на компјутерски софтвер (Microsoft Office, користење на интернет и сл.)
 • Комуникациски вештини
 • Способност за работење во тим

1 Oдговорен за сметководство и финансии

Активностите на одговорниот за сметководство и финансии се состојат од:

 1. Подготовка на прецизни и навремени финансиски извештаи;
 2. Активно учество во активностите за стратешко планирање;
 3. Координација на логистички аспекти за организација на настаните;
 4. Други активности во насока на успешна реализација на проектот и остварување одржливост на Центрите за социјално претприемништво во Скопје и Штип.

Од кандидатот се очекува:

 • Да поседува универзитетска диплома
 • Најмалку 3 години работно искуство
 • Искуство со работење на проекти (работење на финансии ќе се смета за предност)
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на компјутерски софтвер (Microsoft Office, користење на интернет и сл.)
 • Комуникациски вештини
 • Способност за работење во тим

2 Асистенти во Центар за социјално претприемништво – Скопје

Активностите на асистентот се состојат од:

 1. Поддршка при координација на проектните активности;
 2. Активно учество во активностите за стратешко планирање;
 3. Поддршка на потенцијални и нови претприемачи;
 4. Поттикнување на припадници на целната група да ги користат услугите на Центарот
 5. Логистичка поддршка за организација на настаните;
 6. Други активности во насока на успешна реализација на проектот и остварување одржливост на Центрите за социјално претприемништво во Скопје и Штип.

Главна локација на активностите на асистентот е на територијата на Град Скопје.

2 Асистенти во Центар за социјално претприемништво – Штип

Активностите на асистентот се состојат од:

 1. Поддршка при координација на проектните активности;
 2. Активно учество во активностите за стратешко планирање;
 3. Поддршка на потенцијални и нови претприемачи;
 4. Поттикнување на припадници на целната група да ги користат услугите на Центарот
 5. Логистичка поддршка за организација на настаните;
 6. Други активности во насока на успешна реализација на проектот и остварување одржливост на Центрите за социјално претприемништво во Скопје и Штип.

Главна локација на активностите на асистентот е на територијата на Град Штип.

Од кандидатите се очекува:

 • Да поседува универзитетска диплома
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на компјутерски софтвер (Microsoft Office, користење на интернет и сл.)
 • Комуникациски вештини
 • Способност за работење во тим
 • Добри презентациски вештини

Рокот на аплицирање трае 5 работи дена од објавување на огласот (заклучно со петок, 16.12.2016 до 23:59 часот)

Сите апликанти треба да испратат своето CV. Сите апликанти ќе бидат повикани на интервју, а кандидатите кои ќе бидат селектирани за Асистенти во Центрите за социјално претприемништво ќе бидат повикани на обука за социјално претприемништво и развивање на бизнис план за социјално претприемништво. Обуката ќе се одржи на 20.12.2016 (вторник) на Машински факултет, Нова зграда (зграда на хомологација) III-ти спрат, просторија к3-9. 

После обуката, кадиндатите треба да изработат бизнис план за социјално претприемништво кој дополнително ќе биде оценет и ќе влијае добивање на работната позиција. Рокот за испраќање на бизнис плановите ќе биде 3 дена после закажаната обука (23.12.2016, петок до 23:59 часот).

Избраните кандидати за работните позиции ќе бидат известени во понеделник 26.12.2016.

Кандидатите ќе бидат избрани преку транспарентен процес, со пропорционалност и еднаква можност и без никакви форми на дискриминација.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp