Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип

In this article:

Displaying EU_flag.jpg    Displaying Logo EU ZA TEBE-MKD.jpg

Проектот „Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип“ е финансиран од Европската Унија преку програмaта ИПА 2- Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 и е со времетраење од 6 месеци со почеток од 15.03.2017 до 15.09.2017

Спроведувачи на проектот се Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење и Здружение на мултиетничко општество за човекови права Штип, како крајни корисници на проектот се: младите Роми, бизнис секторот, невладини организации и др.

Според пописот од 2002 година, 2,66% од жителите во Република Македонија се декларираат како Роми. Како и во многу земји во регионот, така и во нашата земја реалната застапеност на Ромите е многу поголема, а според најновите неофицијални извори се проценува на 6,77%. Процентот на невработеност кај ромската етничка заедница е дупло поголем од националниот просек и се движи помеѓу 70 и 80%. Според ромските невлдини организации, вистинската состојба е повеќе од 90%.

Европската Унија во развојните програми кои ги изготвува, предвидува соодветни мерки за интеграција на ромското население преку учество во разни социјални, едукативни и економски програми на национално и регионално ниво. Стратегијата за Ромите во Република Македонија е во согласност со препораките на ЕУ и се заснова на владината стратегија да ја намали сиромаштијата кај ромската популација, затоа што оваа група е една од најранливите етнички заедници во Македонија. И во европските и во националните стратегиски документи се наведува дека пристапот до пазарот на трудот и самовработувањето се витални за интеграцијата на Ромите.

Главната цел на проектот е да се зајакнат способностите за вмрежување и организациските вештини на граѓанските организации, да се подобри соработката со локалната самоуправа и да се поттикне социјална инклузија на младите Роми преку интеграција со млади Македонци и иновативна едукација низ игра за социјално претприемништво.

Специфични цели на проектот се :

 • Да се спроведе работилница за јакнење на капацитетите на граѓанските организации, развој на вештини за вмрежување и организациски вештини;
 • Да се промовира социјалното претприемништво кај малдите од Општина Штип, особено кај припадниците од ромската етничка заедница;
 • Да се разработи и прилагоди методата за едукација за претприемачки вештини и едукација за социјално претприемништво со помош на лего коцки;
 • Да се спроведе едукација за социјално претприемништво која таргетира 30 претставници од ромската заедница и 30 Македонци од Општина Штип;
 • Да се организира настан за вмрежување на младите претприемачи од сите етнички заедници, граѓанскиите организации, локалната самоуправа и останатите институции за поддршка на претприемништво.

Со реализација на предложените цели ќе се зајакнат организациските вештини и капацитетите за вмрежување на граѓанските организации и нивната соработка со останатите институции, ќе се подигне нивото на компетенции, знаење и искуство од областа на претприемништвото и социјалното претприемништво и ќе се зголеми интеграцијата на Ромите и останатите маргинализирани заедници во општествените сектори на територијата на Општина Штип. Со развивањето на компетенциите за социјално претприемништво, младите Роми ќе бидат подготвени за основање сопствен бизнис, како и поголемо учество на пазарот на трудот.

Ќе се постигнат следните специфични резултати:

 • Подобрени организациски вештини и капацитети за вмрежување на граѓанските организации;
 • Подобрена соработка на граѓанските организации со локалната самоуправа и со останатите институции за развој и поддршка на бизнисот;
 • Подобрено разбирање на социјалниот пристап и на социјалното претприемништво;
 • Подигната свест за улогата на социјалното претприемништво во општеството;
 • Подобрени лични вештини релевантни за социјалното претприемништво: иновативно и креативно размислување, комуникациски и презентациски вештини, развој на бизнис модел со помош на методологија КРЕОН базирана на лего коцки и бизнис модел канвас;
 • Иновативно решавање на проблемите преку социјалното претприемништво;
 • Поголема интеграција на Ромите и младите од другите маргинализирани групи од Општина Штип во социјалниот живот и др.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles