May 17, 2017

Повик за поднесување понуди за обучувачи на Тренинг курсеви

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Обучувачи на Тренинг курсеви за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-7.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк . Понудите треба да…

Details