June 24, 2017

Тренинг за претприемништво, меки и компјутерски вештини, Битола

EuropeAid/136315/ID/ACT/MK Проектот е финансиран од страна на Европската унија. Проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите Проектот е финансиран од Европска комисија во рамките на грантовата програма „Поттикнувње на социјална инклузија и вработување на локално ниво“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK како дел од оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV) и е…

Details