July 24, 2017

Оглас за хонорарен работен ангажман на определено време на европскиот проект RISE

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) распишува оглас за хонорарна работна позиција во времетраење од 01.08.2017 до 27.12.2017. Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите Роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги оспособи Ромите и младите кои не се во работен однос,…

Details