Интернационални проекти

Public call for financing projects for newly established “start-up” and “spin-off” companies in the southeastern region of RSM as part of the project “Innovation Eco-System in the CBC area (CBC INNOV8)”

The project “Innovation Eco-System in the CBC area (CBC INNOV8)” consist in the establishment of innovation support infrastructure for transfer of know-how technologies among Start-Ups and SMEs in the CBC areas between Republic of Macedonia and Republic of Albania, implemented by FITR, National center for development of innovation and entrepreneurial learning (NCDIEL), EuroPartners Development and…

Details

Потпишување на меморандум за соработка и работилница за иновациски екосистем во Охрид

На 17.05.2019 на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид, се потпиша меморандум за соработка помеѓу универзитетот „Св. Климент Охридски” во Охрид и универзитетот „Fan S. Noli” во Корча како симбол на официјално започнување на соработката помеѓу универзитетите поврзани со новотрворените иновациски центри. Меморандумот за соработка беше потпишан во присуство на проектните партнери од Република…

Details

Состанок на засегнати страни во Охрид- Проект: CBC INNOV8

На 25.01.2019 на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид се одржа состанок на чинители со цел спроведување на препораките од анализите на иновацискиот потенцијал во областа и зајакнување на комуникацијата помеѓу засегнатите страни. На состанокот беа презенитрани досегашните резултати од проектот како и идните активности од кои се издвои отварањето на Иновациски ХАБ. Детално…

Details

Отворен повик за експерт/консултант за проектот „Иновативен еко систем во прекуграничната област“

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) Скопје, објавува повик за поднесување на понуди за Senior Innovation Expert за проектот „Иновативен еко систем во прекуграничната област“ со референтен број EuropeAid/152956/DD/ACT/MK финансиран од Европската комисија, претставена од Делегацијата на Европската унија во Скопје. Сите заинтересирани кандидати треба да испратат CV, финансиска понуда, изјава…

Details

Иновативен Еко-Систем во областа на прекугранчната област (CBC- INNOV8)

Поле Подобрување на конкурентноста, бизнисот, трговијата и инвестициите Наслов на проектот Иновативен екосистем во областа на прекугранична соработка (CBC INNOV8) Вид на договор/Категорија Договор за доделување на грант. Договорен орган: Делегација на Европската унија во Поранешна Југословенска Република Македонија. ИПА Компонента/ (национална или регионална) Програмска година Прекугранична програма за поранешна Југословенска Република Македонија – Република…

Details

EntreCompEdu за наставници

Нашата визија е свет во кој секој ученик има претприемачки вештини за да биде дел од работна сила која одговaра на промените и е способна да дизајнира и имплементира нови решенија за сложени проблеми. EntreCompEdu е проект кој сака да ги поттикне наставниците да ги преиспитаат вештините што ги имаат и како тие можат да…

Details

Отворен повик за Senior Innovation Expert за проектот „Иновативен еко систем во прекуграничната област“

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) Скопје, објавува повик за поднесување на понуди за Senior Innovation Expert за проектот „Иновативен еко систем во прекуграничната област“ со референтен број EuropeAid/152956/DD/ACT/MK финансиран од Европската комисија, претставена од Делегацијата на Европската унија во Скопје. Сите заинтересирани кандидати треба да испратат CV, финансиска понуда, изјава за…

Details

Start Up! CME

Проектот е насочен кон подобрување на состојбата на младите во Европа. Проектот вклучува настан за поврзување на 23 организации од 20 земји од Европа, вклучувајќи го Источното партнерство и земјите Euro-Med, со цел зајакнување на партнерството и промоција на претприемништвото помеѓу младите. Проeктот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата Erasmus +.  

Details

CRAYON (Creativity in Action to promote Young Entrepreneurship)

Развој на програма за обуки (методологија, обука, масивен онлајн курс, видеа, итн.) според реалните потреби на пазарот фокусирана на претприемаштво, креативност, иновации и меки вештини. Подобрување на квалитетот и релевантноста на високото образование преку подигнување на претприемништвото кај студентите. Воспоставување стратегиски партнерства помеѓу универзитетите, бизнис инкубаторите, центрите за претприемаштво и бизнисите. Вклучување на професорите и…

Details

ECO-SystemApp

Развој на алатка за оценување на резултатите од процесот на претприемачко учење. Креирање база од ресурси за учење за претприемачко образование која ќе ја зголеми вредноста на постоечките материјали за претприемачко образование и ќе го олесни нивниот трансфер и размена. Подобрување и зајакнување на начините за образование и тренинг на обучувачите и младите работници /…

Details