April 4, 2017

Информација за доделување на тендер

Информација за доделување на тендер EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 Тендерот со референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси е доделен. Повеќе информации има во…

Details