March 5, 2018

Повик за експерт за развој на методологија и спроведување на истражувањa за извозната диверзификација во машински и металопреработувачки сектор

Здружение Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење Скопје во рамките на проектот: „Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна диверзификација преку активни секторски политики – студија на случај: машински и металопреработувачки сектор“ објавува повик за експерт за развој на методологија и спроведување на истражувањa за извозната диверзификација во машински и…

Details